Общност

Oбщността на КИНОКЛАС е място за обмен на опит и идеи, развитие на проекти, създаване на приятелства и свободно общуване по разнообразни теми свързани с киното и класовете по кино-обучение.

Достъп се предоставя само на ученици на платформата КИНОКЛАС и нейните преподаватели и съмишленици. Защитеното ѝ пространство осигурява спокойна и продуктивна среда за социално и творческо общуване, независимо от възраст и местоживеене.